×

×

×

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15"

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15” (denumita in continuare “Campania”) este societatea  STAILER ONLINE SERVICES S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social in Romania, București, mun. Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 14A, ap.5, jud. Cluj, având CUI RO42915971, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J12/2418/2020, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul.

1.2. Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul” si in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

1.3. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii, fiind afișat pe site-ul https://stailer.ro/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt prin publicarea variantei actualizate a Regulamentului pe site-ul https://stailer.ro/.

1.4. Aceasta activitate nu este sponsorizata, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Instagram și/sau Facebook. Organizatorul concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Instagram și/sau Facebook. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.

1.5 Prin ȋnscrierea la această Campanie, participanţii declară şi recunosc că au luat cunostinţă de prevederile Regulamentului şi că acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi ȋnţeleg că ȋn acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15” constă într-un concurs online și se va desfășura conform prevederilor de mai jos.

2.2. Campania este organizată și se desfașoară în perioada 09.10.2023, ora 10:00 - 04.12.2023, ora 12:00. Durata Campaniei poate fi modificată în conformitate cu art. 1.3 de mai sus.

2.3. Castigatorul concursului va fi desemnat in data 04.12.2023. Numele câștigătorului va fi publicat pe site-ul web https://stailer.ro/ in data de 04.12.2023 pana la ora 20:00.

2.4. Campania este organizata si se desfasoara pe platforma și website-ul Stailer (https://stailer.ro/), luându-se în considerare doar programările efectuate pe site-ul web/aplicația STAILER, confirmate, onorate și achitate.

Art. 3. REGULAMENTUL CAMPANIEI

3.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei in format electronic pe site-ul https://stailer.ro/.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, in diverse locatii, prin intermediul promoterilor, precum si prin intermediul unor materiale tiparite publicitare si/sau cu rol informativ.

3.3. Prin inscrierea în prezenta Campanie, participantii au luat la cunostinta de continutul prezentului Regulament si sunt de acord cu acesta.

3.4. Personalul STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. nu este considerat sursă autorizată de informare.

3.5. Responsabilitatea de a lua la cunoștință Regulamentul oficial revine în totalitate Participanţilor.

Art. 4. PARTICIPANȚII ȘI DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La  Campania „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15” pot participa numai persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care posedă un act de identitate sau permis de sedere valabil, care la data inceperii Campaniei au varsta minima de 18 ani, sau care deşi nu au ȋmplinit 18 ani sunt reprezentaţi de un reprezentant legal, denumite in continuare „Participantii”.

4.2. Pentru a participa la prezenta Campanie participantii trebuie:

 1.  Să își facă o programare în perioada 09.10.2023, ora 10:00 - 04.12.2023, ora 12:00, prin intermediul site-ului/aplicației STAILER, la oricare dintre partenerii comerciali disponibili pe site-ul/aplicația mai sus menționat/ă .

 2. Să își manifeste opțiunea de a participa la Campania „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15”, prin selectarea opțiunii corespunzătoare din cadrul site-ului/aplicației, disponibilă în momentul efectuării programării.

 3. Să se prezinte la programarea făcută și să achite prețul acesteia. Programarea va fi în perioada 09.10.2023, ora 10:00 - 04.12.2023, ora 12:00.

 4. Să păstreze bonul fiscal primit de la partenerul comercial (salon sau profesionist, respectiv stilist, frizer, bărbier, make-up artist etc.), in original.

 5. Să dețină o adresă de e-mail sau un număr de telefon valid, si să respecte prevederile prezentului Regulament.

Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.

4.3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie următoarele persoane:

a)    persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani la data ȋnscrierii ȋn Campanie, cu excepţia celor care deşi nu au ȋmplinit 18 ani sunt reprezentate de un reprezentant legal;

b)    persoanele juridice;

c)     prepuşii (inclusiv ȋnsă fără a se limita la angajaţii) Organizatorului;

d)    prepuşii (inclusiv ȋnsă fără a se limita la angajaţii) agenţiilor sau prestatorilor de servicii ai Organizatorului implicati ȋn organizarea Campaniei, indiferent de locaţia Organizatorului ȋn care sunt alocaţi aceşti prepuşi;

e)    prepuşii (inclusiv ȋnsă fără a se limita la angajatii) Partenerilor comerciali ai Organizatorului (saloane sau profesionisti, respectiv stilisti, frizeri, barbieri, make-up artisti etc.), ȋn care se va desfăşura Campania;

f)      membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele b)-e) de mai sus (constând din copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră);

g)    orice alte persoane care nu ȋndeplinesc criteriile prevăzute ȋn prezentul Regulament.

4.4. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii ȋn cadrul Campaniei de către persoane care nu ȋndeplinesc condiţiile de participare la Campanie, stipulate ȋn prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a acţiona ȋn instanţă atât persoanele care au facilitat participarea unor astfel de persoane la Campanie, cât şi persoanele care au participat, ȋn mod nelegal la Campanie.

4.5. Organizatorul ȋşi rezervă dreptul de a interzice orice participare la Campanie, ce se efectuează prin ȋncălcarea prezentului Regulament şi de a nu acorda/de a retrage premiile Participanţilor care ȋncalcă prevederile Regulamentului.

4.6. Orice ȋncercare de fraudare se sancţionează cu eliminarea Participantului ȋn cauză din Campanie, Organizatorul informând Participantul prin orice mijloc pus la dispozitie de către Participant cu privire la eliminarea sa din Campanie. Refuzul Participantului de a pune la dispoziţie modalitatea de contact sau de a fi contactat exonerează Organizatorul de această obligaţie de comunicare.

4.7. Persoanele care aleg să faca mai mult de 2 rezervări prin intermediul site-ului/aplicației STAILER, fără a se prezenta la acestea, vor fi descalificate, chiar și în situația în care s-au prezentat la cel puțin o programare. Pentru claritate, se consideră fraudă efectuarea a mai mult de 2 rezervări fără a fi onorate în mod efectiv, chiar dacă pentru o a șasea programare ar îndeplini toate condițiile de participare stabilite conform prezentului Regulament.

4.8. Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

4.9. Înscrierea în activitatea promoţională se poate face doar personal, prin efectuarea unei programări conform celor anterior menționate.

4.10. O persoană se poate înscrie de mai multe ori  la această activitate promoţională, indiferent de numărul programărilor efectuate în perioada 09.10.2023, ora 10:00 - 04.12.2023, ora 12:00, Pentru claritate, în situația în care o persoană face mai multe programări utilizând site-ul/aplicația STAILER, acesteia ii va creste sansele de castig, in conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

4.11. O persoană poate să câştige un singur premiu în cadrul prezentei activităţi promoţionale.

ART. 5. MECANISMUL DESFAȘURĂRII CAMPANIEI

Desemnarea și contactarea câștigătorului

5.1. La  Campania „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15.” va fi desemnat un singur câștigător. Câștigătorul va fi desemnat în data de 04.12.2022,, până la ora 20:00, în mod aleatoriu, în prezența unui martor și se va alege din lista participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul Regulament.

5.2. In vederea desemnarii castigatorului Organizatorul va folosi platforma online www.random.org („Aplicația de desemnare a Câștigătorilor”). Organizatorul va introduce in Aplicația de desemnare a Câștigătorului numele Participanților sau, după caz, denumirea acestora deținută pe site-ul/aplicația STAILER. Prima persoană generată din listă va fi câștigătoare. Pentru premiul acordat, Organizatorul va desemna 2 rezerve, în cazul în care Câștigătorul nu poate fi validat sau nu poate intra în posesia premiului conform prezentului Regulament. Modalitatea de desemnare a rezervelor este identică cu cea de desemnare a câștigătorului. Numele Câștigătorului sau denumirea acestuia deținută pe site-ul/aplicația STAILER, respectiv numele rezervelor sau denumirea lor, deținute pe site-ul/aplicația STAILER, vor fi publicate de către Organizator pe website-ul https://stailer.ro/, în data de 04.12.2023, și vor fi menționate și în cuprinsul unui proces-verbal, semnat de către un reprezentant al Organizatorului și de către martor.

Validarea câştigătorilor şi înmânarea premiilor

5.3. După postarea anunțului cu numele câștigătorului, acesta va trece printr-o procedură de validare, sens în care va fi contactat de către Organizator, utilizând datele de contact furnizate de acesta în cadrul site-ului/aplicației STAILER, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare. Caștigătorul desemnat va furniza Organizatorului bonul fiscal primit de la partenerul comercial al STAILER (salon sau profesionist, respectiv stilist, frizer, bărbier, make-up artist) în format electronic. Organizatorul va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de participare la Campania „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15”. Sunt descalificate automat persoanele care nu prezintă, în format electronic, la solicitarea STAILER, bonul fiscal primit de la partenerul comercial al STAILER (salon sau profesionist, respectiv stilist, frizer, bărbier, make-up artist), primit in urma seviciului de care a beneficiat ca urmare a programării efectuate.

5.4. După extragerea Câștigătorului și a celor două persoane cu titlu de rezervă, se vor contacta persoanele câștigătoare, după cum urmează:

5.4.1. În perioada 04.12.2023, Castigatorul va fi contactat, utilizându-se datele de contact furnizate de acesta în cadrul site-ului/aplicației STAILER, cel puțin o dată în decursul a 2 zile lucrătoare diferite, pentru a fi anunțat ȋn legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare.

5.4.2. Ȋn situaţia ȋn care Câştigătorul nu răspunde ȋn decursul celor 2 zile lucrătoare la telefon/e-mail, Organizatorul va consemna în procesul-verbal de validare a caștigătorului zilele şi orele la care a fost contactat Câştigătorul, cu menţiunea că acesta nu a răspuns la telefon/e-mail. Ȋn acest caz, vor fi contactate rezervele ȋn ordinea extragerii acestora, urmându-se aceeaşi procedură privind contactarea.

5.5. Participantul va fi informat că, pentru validarea câştigării premiului, trebuie ca ȋn termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data anunţării de către reprezentantul Organizatorului, să trimita o copie a bonului fiscal, obținut în urma prezenței la programarea efectuată prin intermediul site-ului/aplicației STAILER, în format electronic, prin e-mail, la adresa comunicată telefonic/prin e-mail de reprezentantul Organizatorului, respectiv support@stailer.ro.

5.6. Daca Organizatorul nu receptionează documentele solicitate, indiferent de motiv, ȋn termen de 2 zile lucrătoare de la data informării Participantului asupra câştigului, Câştigătorul este invalidat și pierde orice drept asupra premiului. Ȋn cazul ȋn care câştigătorul nu ȋndeplineşte condiţiile de validare, ȋi este retrasă calitatea de potențial câştigător şi este invalidat, urmând a se apela la rezerve ȋn ordinea extragerii acestora, urmându-se aceeaşi procedură de validare.

5.7. Daca Organizatorul constată faptul că Câștigătorul desemnat îndeplinește toate condițiile de participare stabilite potrivit prezentului regulament, acesta va contacta Participantul în vederea stabilirii modalității de intrare în posesia premiului. Totodată, Câștigătorul are obligația de a furniza Organizatorului, o copie după actul de identitate valabil, pentru ca Organizatorul să-și poată îndeplini obligațiile fiscale aferente premiilor ce depășesc valoarea de 600 Lei, în termen de 2 zile lucrătoare, si pentru ca Organizatorul sa poata indeplini toate procedurile necesare in vederea predarii premiului catre Castigator.

5.8. În principal, pentru înmânarea/intrarea în posesie a premiului, Participantul are obligatia de a se prezenta la sediul STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. din mun. Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 14A, ap. 5, jud. Cluj, în termen de 15 zile lucratoare de la validarea Câștigătorului, cu condiția programării anterioare. La predarea premiului, Organizatorul și Câștigătorul vor semna un proces verbal de predare-primire, care să ateste predarea premiului de către Organizator, respectiv primirea acestuia de către Câștigător.

5.9. Premiile se înmânează personal câștigătorilor prin proces verbal de predare-primire.

5.10. Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea, furtul premiilor înmânate câștigătorilor.

5.13. Câştigătorul premiului nu poate ceda premiul, ȋn integralitate sau parţial, unor alte persoane, anterior predării acestor premii de către Organizator, fără acordul scris al Organizatorului

5.10. Dacă ridicarea personală de la sediul STAILER ONLINE SERVICES nu este posibilă data fiind natura premiului, Câștigătorul are obligatia de a furniza Organizatorului, suplimentar, și datele necesare în vederea livrării premiului, respectiv o adresa de livrare valida . În această situație, dovada de transmitere a premiului este reprezentată de AWB primit de la curier comunicat de Organizator.

5.11. Dacă Câștigătorul desemnat nu furnizează Organizatorului informațiile solicitate în termenele stabilite în prezentul Regulament, nu îndepliește toate condițiile de participare la Campanie stabilite de prezentul Regulament, refuză primirea premiului, refuză să confirme prin semnătura primirea premiului, nu se prezintă pentru a ridica premiul de la sediul STAILER ONLINE SERVICES în termen de 15 zile lucratoare de la validarea calității de câștigător al acestuia, respectiv nu comunică Organizatorului contul bancar pentru transferul premiului în termenul de mai sus, Organizatorul va desemna un alt Câștigător, în ordine, din cele două nume extrase cu titlu de rezervă. Procedura de validare a Câștigătorului se va aplica întocmai. Dacă niciunul dintre cei 3 Participanți nu furnizează Organizatorului informațiile solicitate, nu îndepliește toate condițiile de participare la Campanie stabilite de prezentul Regulament, refuză primirea premiului, nu se prezintă pentru a ridica premiul de la sediul STAILER ONLINE SERVICES în termen de 15 zile de la validarea calității de câștigător al acestuia, respectiv nu comunică datele bancare necesare, premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului, participanții nemaiavând posibilitatea de a emite pretenții în acest sens.

5.12. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate de câștigător care nu sunt conforme cu realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intra în posesia premiului și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate. Daca se va constata că un câștigător a furnizat date false, eronate, persoana respectiva nu va putea primi premiul, iar daca l-a primit va fi obligat sa îl restituie împreună cu orice prejudicii a cauzat Organizatorului.

5.13. APPLE nu este sponspor al acestei campanii si nu este implicata in niciun fel in organizarea acesteia.

Art. 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. Premiul oferit în cadrul Campaniei „Programarea perfecta prin Stailer si Câștigi un iPhone 15.”,  consta în oferirea unui Iphone 15.

6.2. Premiul este asigurat de STAILER ONLINE SERVICES S.R.L.

6.3. Câștigătorul nu poate obține contravaloarea premiului în alte obiecte, ci strict premiul mentionat mai sus.

6.4. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectul ce constituie premiu.

Art.7 RESPONSABILITATE

7.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate Câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

7.2. Prezenta Campanie se desfășoara conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament. Înscrierea în Campanie și participarea la Campanie este răspunderea exclusivă a Participanților. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care, independent de Organizator, potentialii participanți nu se pot înscrie in cadrul Campaniei. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru nicio cauză externă, neimputabilă Organizatorului care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie.

7.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

7.4. Ȋn eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei participări ȋn cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

7.5. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la :

 1. Lipsa, pierderea şi/sau deteriorarea bonului fiscal justificativ, ori pentru bonuri fiscale ilizibile;

 2. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonului fiscal justificativ ;

 3. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurile fiscale justificative;

 4. Imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului;

 5. Erorile ȋn datele furnizate de către castigator; acurateţea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligaţie ȋn cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea ȋnmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;

 6. Neprezentarea câștigătorului pentru ridicarea premiului sau lipsa datelor bancare solicitate pentru livrarea premiului Campaniei, la data convenita;

 7. Cazurile ȋn care câştigatorul nu respectă condiţiile de validare detaliate ȋn prezentul Regulament;

 8. Toate prejudiciile suferite de către orice participant desemnat câștigător și/sau de către reprezentantul legal al acestuia (după caz) în legătură cu premiul câștigat;

 9. Standardele de calitate ale produsului oferit in calitate de premiu;

 10. Programarile care nu pot fi justificate printr-un bon fiscal emis in intervalul de timp aferent Perioadei Campaniei, la oricare dintre partenerii comerciali disponibili pe site-ul/aplicația STAILER. Organizatorul nu are nicio obligatie fata de participanti in nicio situatie in care documentul fiscal in original atestand achizitia in conditiile prevazute in prezentul Regulament nu poate fi prezentat (pierderea sau distrugerea documentului fiscal);

 11. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii pentru primirea premiului (acestea nu vor fi luate in considerare de catre Organizator);

 12. Calitatea sau viciile ascunse ale premiului acordat in această Campanie.

 13. Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau.

 14. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului;

 15. Eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului.

 16. Disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului/premiilor. Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va putea fi implicat sub nicio formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Din momentul predării premiului către Câștigator, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestuia;

 17. Imposibilitatea Participantului de a se prezenta la programarea efectuată sau neprezentarea acestuia la programare din orice motive ;

 18. Erori cu privire la modalitatea de utilizare a contului deținut pe site-ul/aplicația STAILER de către participanți ;

 19. Pierderea de către participant a datelor de logare pe site-ul/aplicația STAILER, e-mail, telefon;

 20. Blocarea adresei de e-mail a participantului, a numărului de telefon sau orice alte asemenea defecțiuni sau imprejurari.

 21. Imposibilitatea tehnică de a face o programare prin STAILER, precum și lipsa onorării/anularea programării de către partenerul care prestează serviciul.


7.6. Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui câștigător care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament.

7.8. În cazul în care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului, că Participantul câștigător nu a îndeplinit toate condițiile stipulate in prezentul Regulament, acesta își rezervă dreptul de a-i invalida și de a cere repunerea în situația anterioară, prin reintrarea in posesia premiului deja înmânat sau a contravalorii acestuia, precum și a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură sau înmanarea premiului, dacă este cazul. În aceste circumstanțe, Organizatorului nu-i va putea fi reținută răspunderea și nu va datora daune – interese pentru prejudiciu. Costurile de livrare privind returul premiului sunt în sarcina Participantului câștigător invalidat.

7.9. Organizatorul nu are nicio obligație de a intreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului oferit în cadrul acestei Campanii.

7.10. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Concurs.

7.11. Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

7.12. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

7.13. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de voința sa, care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de participare la Campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi, participarea se va relua dupa remedierea defectiunilor.

7.14. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de culpa grava sau unor acte intentionate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.

Art. 8 TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu exceptia impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorii sunt obligați să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorul promotiei, după cum va fi cazul.

Art. 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin înscrierea și participarea la prezenta Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului (cu datele de identificare mai sus mentionate), sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: publicarea câștigătorului, a rezervelor, dar și a listei de participanți, inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Concursului, indeplinirea obligatiilor care ii revin Organizatorului in baza O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si legislatiei publicitatii si realizarea interesului legitim al operatorului prin combaterea si evitarea oricaror tipuri de fraude legate de acest Concurs. Temeiul juridic al prelucrării noastre este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018). Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie transferate într-un stat care nu asigură un nivel adecvat de protectie.

9.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/2018, a Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, privind protecția datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le prelucreze conform legislatiei in vigoare. De asemenea, Datele Participantilor la Concurs nu vor fi transferate altor categorii de destinatari.

9.3. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se inscriu in Campanie potrivit Regulamentului Oficial (Participantii, incluzand Câștigătorii), indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate Participanți potrivit Regulamentului Oficial.

9.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru fiecare:

(i)    Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, desemnarii, anunțării, publicării castigatorilor, a rezervelor și a listei de participanți, validarii, atribuirii premiului, solutionarii plangerilor formulate de Participant in legatura cu derularea Campaniei.

De asemenea, in temeiul relatiei contractuale, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor pentru desemnarea castigatorului. Participantii au posibilitatea de a formula reclamatii si de a contesta modul de desfasurare a Campaniei potrivit Regulamentului.

(ii)   Datele Participantilor castigatori sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare).

Publicarea datelor Participantilor castigatori se poate realiza in temeiul obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata.

Anumite date cu caracter personal apartinand Castigatorului sunt prelucrate in temeiul obligatiei impuse de legislatia financiar-contabila si fiscala privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, atunci cand valoarea premiului castigat este mai mare de 600 RON (nume, prenume, CNP, domiciliu, serie și nr. carte de identitate, data nașterii). Ulterior, anumite date ar putea fi pastrate in continuare avand in vedere obligatiile de arhivare.

(iii)  Datele Participantilor pot fi prelucrate de Organizator si in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.

(iv)  Datele vor fi prelucrate in vederea urmaririi interesului legitim al operatorului, respectiv prevenirea si combaterea fraudelor legate de concurs si a obligatiilor legale ce deriva din legislația publicității precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv plata impozitelor cu reținere la sursă conform Legii nr. 227/ 2015.

(v)   Organizatorul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul interesului legitim al acestuia.

De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

9.5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt in principal obtinute direct de la persoanele vizate si includ de exemplu:

• pentru Participanti: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail;

• pentru Castigatori: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu sau resedinta, seria si numarul actului de identitate, semnatura, data nasterii. Anumite date cu caracter personal apartinand Castigatorilor (de exemplu, date din actul de identitate, precum CNP-ul sau seria si numarul) atunci cand valoarea premiului castigat este mai mare de 600 RON. Vor fi făcute publice numele și prenumele Câștigătorului și rezervelor, dar și un extras din lista de participanți, din rațiuni tehnice.

Furnizarea acestor date este necesara pentru executarea contractului, respectiv pentru a asigura participarea in cadrul Campaniei.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara desfasurarii Campaniei, iar ulterior, in vederea livrarii premiului și in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare.

9.7. In calitate de persoane vizate de activitatile de prelucrare beneficiati de urmatoarele drepturi conform prevederilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

a)    acces la date: puteti solicita si primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram si in ce scop, unde si cat timp le stocam, cine are acces la ele etc);

b)    rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (exemplu: daca v-ati schimbat numarul de telefon sau adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat impreuna cu cel de restrictionare sau cu cel de opozitie;

c)     stergere: puteti solicita sa stergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra.

Important! Nu vom putea da curs cererii in toate cazurile (exemple: legea ne obliga sa pastram datele o anumita perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apararea unui drept in instanta);

d)    restrictionare: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o si anume:

➢ solicitare de rectificare a datelor;

➢ opozitie fata de stergerea datelor in situatia unei prelucrari ilegale;

➢ solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apararea unui drept;

➢ opozitie fata de prelucrarea datelor – a se vedea pct. (f) de mai jos.

e)    portabilitate: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

f)      opozitie: va puteti opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame de la noi ne poti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri ȋn care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanțăva solictăm sa ne explicati si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea, pentru a lua o decizie finală. In celelalte cazuri, vom pune in balanta interesele noastre si respectiv situatia dumneavoastra particulara pentru a lua o decizie finala. De aceea, va rugam sa ne explicati si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea.

g)    procesul decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date).

In cazul proceselor decizionale automate utilizate in Campanie, asa cum acestea sunt descrise mai sus, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere si de a obtine o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.

h)    retragerea consimtamantului: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, il puteti retrage oricand, pe baza unei cereri scrise și semnate, transmite la adresa de e-mail: support@stailer.ro.

Important! Retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

i)      plangere: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) sau instantelor competente.

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului la adresa e-mail: support@stailer.ro, o cerere intocmita in formă scrisa, datată si semnată.

9.8. Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele Participantilor, in legatura cu prezeta Campanie, vor fi prelucrate pe durata campanie, iar datele câștigătorilor până la semnarea procesului verbal de predare-primire, respectiv pe o perioadă de încă 30 de zile ulterior, ulterior acestea fiind șterse.

9.9. Pentru mai multe informatii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa Organizatorului la adresa: support@stailer.ro.

9.10. Prin participarea la Campanie, respectiv prin bifarea câmpului aferent site-ului/aplicației STAILER, Participantul își manifestă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile, condițiile și termenele mai sus menționate.

În ceea ce privește datele pe care le oferiți site-ului/aplicației STAILER, odată cu crearea sau/și utilizarea contului de utilizator, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate STAILER (https://stailer.ro/politica-de-confidentialitate).

Art. 10 CONTESTATII SI LITIGII

10.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: support@stailer.ro, pana la data de 04.12.2023. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

10.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art.11 INTRERUPEREA/ANULAREA CAMPANIEI

11.1. Prezenta Campanie poate înceta și/sau poate fi intrerupta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, precum și în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

11.2. Prin forță majoră se înțeleg evenimentele sau circumstanţele extraordinare pe care o parte nu le poate prevedea sau preveni în mod rezonabil, inclusiv dar fără limitare la catastrofe naturale, război, revoluţie, răscoală, insurecţie civilă, expropriere, naţionalizare, explozie nucleară, contaminare radioactivă sau chimică, ori radiaţie ionizantă, pandemie şi alte circumstanţe în afara controlului rezonabil al părţii.

ART. 12. ERORI ALE MATERIALELOR PROMOTIONALE

12.1 In caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

12.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventualele erori grafice de pe materialele de comunicare.

12.3. Imaginile folosite în materialele de comunicare sunt cu titlu de prezentare. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele neconcordanțe ce pot apărea în legătură cu design-ul, culoarea, forma, mărimea etc. premiilor.

ORGANIZATOR DATA
STAILER ONLINE SERVICES S.R.L. 09.10.2023

Programare cu AI